Controle Bestedingen 2014 - Update 07-01-2014

 

We sluiten onze Controle Bestedingen Actie van dit jaar af met een impressie van bestuurslid en Shambhala leraar Han de Wit.

 

We hopen dat u onze updates hebt weten te waarderen en als u nog niet gedoneerd heeft.....?Doneer !

 

 

 

                                                

Bezoek aan de Gesar van Ling-familie in Tibet.

 

22 December 2014 – 2 januari 2015  

 

 

De negentigjarige oma van ons bestuurslid Nyima Kunga heeft alles meegemaakt: het binnentrekken in 1959 van de Communistische troepen van China in Yushu, de gevechten, de  honger, de vernedering, gevangenschap, de werkkampen en later, in 1966 de sociale en spirituele destructie tijdens de  drie jaar durende ‘culturele revolutie’

 

En nu zingt ze voor ons een oud boeddhistisch lied dat ze als kind van haar moeder leerde. Ineke en ik zitten in de kleinste kamer van het huis, samengepakt met  vier  generaties van Nyima’s familie: onze eigen kleinzoon Chado, zijn vader Nyima, zijn moeder Achi en Ayi zelf, de overgrootmoeder van Chado, die voor ons zingt, nauwelijks hoorbaar in de stilte van dit kleine vertrek.

Ayi zingend voor o.m. Nyima Kunga en Ineke de Wit

Ineke, oprichter en erelid van ons Gesar Fund en Achi -  de twee grootmoeders van Chado – houden elkaar bij de hand. Ik zit tegenover Ayi en verwonder me over haar. Gekleed in haar Tibetaanse chuba lijkt ze zo tijdloos als de Tibetaanse cultuur zelf. Terwijl zij haar gebedswiel laat draaien,  hakkel ik wat in het Khamke, het Tibetaanse dialect van de streek.

 

Elk jaar komt de familie in de winter uit het hooggelegen  Chindu samen in Xining. Nu zijn ook Ineke en ik daarbij. Wij zijn niet alleen de oma en opa van Chado, maar, naar Tibetaans gebruik, van alle aanwezige kleinkinderen.  Allemaal vleien zij zich net zo makkelijk tegen ons aan als tegen hun biologische grootouders. Heel knus, al dat kleine spul.

 

Ayi en dus ook al haar afstammelingen behoren tot de clan van Ling. Ling was de streek, waar Gesar koning van was, rond de 11e eeuw. De man van Ayi was een leerling van de 10e Trungpa. Onze eigen Dharmaleraren, Chögyam Trungpa en Sakyong Mipham, zijn nazaten  van Gesar zelf.  Voor deze leraren zijn het spirituele en het wereldlijke geen gescheiden gebieden. Dat is de visie van Shambhala en van Gesar van Ling. Dat is ook waarom we voor onze stichting de naam ‘Gesar Fund’ hebben gekozen. 

 

Ayi vindt het dan ook vanzelfsprekend dat al deze karmische connecties nu uitmonden in ons samenzijn. “In onze familie zijn sociale en spirituele beoefening altijd samen gegaan” zo vertaalt Nyima wat zij zegt. Ik moest weer denken aan hun inzet voor het Gesar Fund tijdens de aardbeving van vier jaar geleden. Zie de foto’s daarvan op onze website. Hun eigen huizen waren verwoest. Op de hoogvlakte van de Himalaya doorleefden ze drie barre winters in tenten. Toch zetten zij zich toen allemaal in voor het lenigen van de nood van anderen.

 

In lijn met al deze dharmische connecties had Sakyong Mipham mij toestemming gegeven om een meditatiebeoefening door te geven waarin de inspiratie en geest van Gesar wordt gewekt: The Windhorse of Authentic Presence. Zoiets kan alleen mondeling van persoon tot persoon worden gedaan en wordt een ‘lung’ genoemd. 

 

Nu deed zich dus de gelegenheid voor om deze lung voor de Gesar-beoefening, die Sakyong Mipham in 1995 schreef, te geven. Nadat een formeel verzoek om deze lung te ontvangen, was uitgesproken en een aantal inleidende verzen door de volwassenen waren gereciteerd,  luisterden ook de kleintjes, enigszins door hen in toom gehouden,  stil mee naar deze uit Nederland afkomstige  ‘khenpo van Shambhala’.

 

Na afloop gaven de familieleden die deel uitmaken van ons Gesar team in Tibet te kennen dat ze deze beoefening ook echt wilden gaan doen. Want het beoefenen van de boeddhadharma is ook voor de generatie van Nyima nog altijd vanzelfsprekend.  Ineke en ik zagen wat we al eerder dachten te zien: de boeddhadharma en de beoefening ervan, zitten zó diep in de Tibetaanse cultuur, dat ze door niets en niemand kan worden uitgeroeid. En daarmee ook het hart en de vanzelfsprekende bereidheid om voor andere mensen klaar te staan en hen te helpen hun levensomstandigheden te verbeteren.

 

Dat is ook het zelfde hart als dat van de donateurs van ons Gesar Fund.

 

Han de Wit

 

 

Controle bestedingen 2014 - Update 03-01-2015

 

Dit is de een na laatste update van de Controle Bestedingen van dit jaar. De laatste update zal verzorgd worden door Han de Wit die samen met zijn schoonzoon naar Zuid-Oost China is afgereisd dit jaar.

 

In een eerdere update berichtten we al over de groep nomadenkinderen die dankzij de Könchok Foundation een lesprogramma kunnen volgen. Intussen hebben Nyima en Han in Xining contact gehad met een vertegenwoordiger van de Könchok Foundation.

The Surmang Project            The Surmang Project

Khenpo Tsering, de monnik die de nomadenkinderen al jaren lesgeeft, heeft aangegeven dat hij moeite heeft met het handhaven van deze groep.

 

Met name de jongens zijn dermate wild dat er veel materiële schade is waaronder veel gebroken ruiten door vernieling. Afgelopen jaar heeft de Khenpo al twee maal de onderwijs activiteiten onderbroken om tijd uit te trekken voor vervanging van de ramen en reparatie van het meubilair. Na hervatting van het lesprogramma waren er al snel weer gebroken ruiten te betreuren.

 

Zolang er niet genoeg toezicht van volwassenen op deze groep, ziet de Khenpo er weinig heil in om verder te gaan met het programma. Niet dat hij dit met zoveel woorden heeft gezegd, maar hij heeft wel de wens uitgesproken voor een container met meer volwassenen.

 

De Könchok Foundation heeft nu beslist dat het zich in het komend jaar gaat focussen op het opzetten van het volwassenenprogramma dat in het najaar (2015) van start moet gaan. Hierdoor zal er automatisch meer toezicht beschikbaar komen voor de nomaden kinderen (jaarlijks een wisselend aantal van tussen de 150 en 250).

 

Volgens de Chinese wet dienen onderwijsprogramma's buiten het Chinese curriculum vallen separaat te worden gegeven hetgeen betekent dat deze buiten de reguliere schooltijden plaats dienen te vinden. Voor de door ons gesteunde kinderen betekent dit dat er alleen in de drie / vier wintermaanden les kan worden genoten in het Surmang Dutsi Til klooster. Als het goed is is het volwassenenprogramma dan al gestart en kan Khenpo Tsering gesteund door een veilige container lesgeven aan deze groep.

 

De Könchok Foundation geeft bij de ondersteunende partners aan dat het begrip heeft als dezen hierdoor andere prioriteiten gaan stellen: het aantal lesuren wordt door deze overheidsmaatregel immers fors verminderd!

 

Han en Nyima hebben hierop aangegeven dat onderwijs aan de nomadenkinderen prioriteit blijft voor het Gesar Fund. Het gaat het Gesar Fund niet alleen om het onderwijs. Het feit dat de kinderen gedurende deze drie maanden warme maaltijden krijgen en - indien nodig - ook medische hulp, waarborgt dat deze zeer kwetsbare groep kans heeft op een gezonde toekomst! Desalniettemin zullen we onze bijdrage met een kwart verminderen naar $10.000 dollar (EUR 7500) waarmee we overigens het lesprogramma in deze wintermaanden nog wel ruim blijven waarborgen.

 

 

 

Controle bestedingen 2014 - Update 01-01-2015: Foto's uit Dönda!!!

Nyima is nu in Dönda! En - wat niet vanzelfsprekend is - het is hem gelukt een aantal Whatsappjes te sturen. Zie zijn foto's van enkele dagen geleden op Gesar Fund Photostream (n.b: beweeg met de muis boven de foto's voor toelichting!).

 

Nyima heeft in Dönda een inventaris opgemaakt van materiële en immateriële zaken.

 

De Ambulance

De Ambulance is in goede staat en van de loodjassen wordt dankbaar gebruik gemaakt!

De Kindergarten

Kindergarten

Ten eerste: zoals al eerder gemeld in deze reeks Controle Bestedingen zijn we qua lestijden in de Kindergarten gebonden aan de Chinese wet: alleen buiten de regulier Chinese schooltijden mag er les worden gegeven. Dat houdt in dat er alleen in de winterstop les kan worden gegeven. Echter: de winter in Dönda is vanwege de hoogte en de koude geen gezonde omgeving voor leraren uit het veel lager geleden Xining.

 

Er is daarom voor een alternatief lesprogramma gekozen. Op het platteland van China wordt in de onderbouw zeer klassikaal lesgegeven: de leraar praat, de klas zit stil en luistert. Vanuit ons westers perspectief nog zeer ouderwets, vergelijkbaar met onze situatie een eeuw geleden. Er zijn plannen gemaakt om de kinderen lesmateriaal aan te schaffen waarmee inzicht in vormen, kleuren, getallen en ruimte wordt gestimuleerd, en ze zelf mee aan de slag moeten. Een risico hierbij is dat de monnik-leraar hier wel achter moet staan. Onze lokale Gesar vrijwilligers gaan proberen dit te waarborgen!

 

Zelfvoorzienendheid van de nomaden

Het Gesar Fund wil er voor waken dat met het Community Centre het idee ontstaat bij de nomaden dat het geld toch wel komt.

 

Het afgelopen jaar is er veel tijd en geld gestopt in het bouwen. En ook nu maken Nyima en zijn broer Sojong een inventaris van wat nog aan de inrichting moet worden toegevoegd. Sowieso zal er voor per gebouw een kachel worden aangeschaft geschikt voor het stoken van Yak-uitwerpselen (een centrale verwarming is te prijzig).

Gesar Fund Nomads     Gesar Fund Nomads

Maar nu het centrum er eenmaal staat moeten de nomaden verder gestimuleerd worden in zelfvoorzienendheid. De Gesar General Store heeft zoals eerder gemeld weer een nieuwe beheerder, en de plannen zijn dat ook het Community Centre gaat worden beheerd, zodat er altijd iemand aanwezig is die toezicht houdt.

 

Nyima en Sojong hebben met de vrouw die de bakkerij in Zhenzing gesproken. Zij had haar hand bezeerd in een kneedmachine en met de kou heeft ze er nog dermate veel pijn aan dat werken in de bakkerij vooralsnog niet mogelijk is. Nyima heeft het volgende voorstel gedaan: zij komt naar het Community Centre als beheerder en zal namens het Gesar Fund onze plannen ter plekke coördineren. Haar plek in de bakkerij zal worden overgenomen door bij voorkeur een jongere, die zij na de winter zal gaan trainen.

 

De vrouw van de bakkerij heeft echter op eigen initiatief al een voorsprong genomen op onze ideeën door traditionele kleding te maken voor verkoop aan toeristen: zie de foto's die net binnen zijn gekomen op Gesar Fund Photostream (n.b: beweeg met de muis boven de foto's voor toelichting!)

 

Het probleem in het meer zelfvoorzienend maken van de overige nomaden is dat ze werkelijk niet meer vaardigheden hebben dan de nomaden vaardigheden als yaks hoeden, tenten bouwen en stoven maken.

 

Omdat Dönda een verplichte stop is voor de toeristen bussen, lijkt de beste optie om de nomaden toeristische souvenirs te laten maken: kleine pakjes yakboter, miniatuur stoven, miniatuur nomadententjes, tangka's, kettinkjes et cetera. Door deze producten te verkopen wordt er direct een link gemaakt tussen het produceren en het geld verdienen. Wordt vervolgd.

 

Controle bestedingen 2014 - Update 30-12-2014

 

Gesar Projecten vinden navolging!

Afgelopen jaar zijn lokale overheden in Chengdu county ook begonnen met het opzetten van weerbaarheidprojecten voor het armste deel van de bevolking.

 

De lokale Gesar vrijwilligers melden dat er altijd al belangstelling was voor de Gesar General Store (die ook aan de overheid leverde), en sinds de fundamenten van het Gesar Community Centre zijn gestort in de zomer van 2013 zijn er al verscheidene groepen ambtenaren aldaar  op bezoek geweest.

 

De situatie is nu zelfs zo dat verscheidene gemeentes op welhaast competitieve wijze projecten opzetten en microkredieten verlenen om zoveel mogelijk mensen de winter door te helpen!

 

Het Gesar Fund is bijzonder trots dat 'onze' manifestatie van de verlichte samenleving vruchten afwerpt. Ook al is het gevolg  dat de ambtelijke afhandelingen van diverse noodzakelijke vergunningen rond het Community Centre nu vertraging oploopt. Hetzelfde geldt voor de officiële opening van het centrum.

 

Gesar Community Centre Kindergarten

In september berichtten we over ons klaslokaaltje en posten we foto's van de kinderen met hun leraar en hun spulletjes: schriftjes, kleurpotloden et cetera.

 

Onze lokale vrijwilligers zijn nog steeds op zoek naar leraren voor Chinees, Tibetaans en Engels, maar dat is niet eenvoudig: leraren uit de stad kun je hier niet krijgen omdat het te hoog is. Een verblijf langer dan enkele weken in Dönda in de winter is ongezond voor de gemiddelde stadsbewoner.

 

Voor les in de winterstop van het Chinese schooljaar zijn in feite dus alleen de Tibetaanse monniken beschikbaar, hetgeen betekent dat er meestal alleen les kan worden gegeven in het Chinees. Han en Nyima gaan tijdens hun verblijf in verband met deze beperkte lesstof met onze lokale vrijwilligers in gesprek over een alternatief lesprogramma. We hopen hierover later te kunnen berichten

 

 

Controle bestedingen 2014 - Update 25-12-2014

 

De Könchok Foundation

Han mailde gisteren het laatste nieuws door over het onderwijs project van het Könchok Foundation. Later deze week hoopt hij een vertegenwoordiger te spreken van de Könchok Foundation waarover we dan ook weer zullen berichten.

 

De belangrijkste activiteit van de Könchok Foundation is het herbouwen van de Shedra bij het   Surmang Dutsi Til klooster. Daarnaast wordt het Wechen nonnenklooster gesteund en wordt geld besteedt aan onderwijs voor leken kinderen.

 

The Surmang Project              The Surmang Project

Aangaande het onderwijs is het volgende te melden: voor volwassenen is een opleidingstraject tot monnik gepland voor het najaar van 2015 en momenteel zijn er nu twee programma's voor kinderen. Voorheen was dit één programma dat jaarlijks werd gesteund door het Gesar Fund met een bedrag van 10000 euro per jaar (vanaf 2010).

 

Het eerste programma is voor leerling monniken, waarvan de meesten in het kloostercomplex leven. Zij ontvangen basale dharma instructie. Het tweede programma is voor nomadenkinderen, zowel jongens als meisjes.

 

Han melde in zijn mail dat het afgelopen jaar deze laatste groep zeer moeilijk te handhaven is door Khenpo Tsering, die zich al jarenlang belangeloos inzet voor onderwijs voor de kinderen. Wat dit nu precies betekent is nog niet duidelijk. Wil de Khenpo stoppen met het lesgeven? Dat zou een grote aderlating zijn voor de Könchok Foundation, en voor het Gesar Fund zou dat het wegvallen van 80% van ons onderwijsprogramma betekenen!

 

Later deze week zullen Han en Nyima een coördinator van de Könchok Foundation ontmoeten en hopen dan meer informatie te krijgen.

 

 

Controle bestedingen 2014 - Update 22-12-2014

 

Afbouw Gesar Communiteit Centre

Han en Nyima zijn gearriveerd in Xining en de lokale Gesar vrijwilligers hebben ze op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen in Dönda (waar de Gesar Store en het Gesar Community Center gelegen zijn ).

Gesar Community Centre     Gesar Community Centre

De gebouwen van het Gesar Community Centre staan. En ook zijn er al meubels gekocht: noodbedden en schoolklas meubeltjes. In eerder updates berichtten we hier al over; zie ook de foto's in ons album "Gesar Community Centre".

 

Met wilde in het najaar ook verder bouwen aan de toegangspoort, maar na overleg met het bestuur is dit uitgesteld tot er eerst een waterput zou worden geboord. Normaal gesproken wordt in een gehucht als Dönda water uit de rivier gehaald door de bewoners. Begin december is er in begonnen met het boren van een put in het midden van de open ruimte die door de Community Center gebouwen wordt gevormd. Verwachting is dat men in het voorjaar zal beginnen met de poort naar het binnenterrein. Han en Nyima hopen verder te vernemen hoeveel geld er voor de bouwkosten nog over is, en hoeveel er nog besteed moet worden aan verdere inrichting.

 

Hondsdolheid

In de naast de Yushu geleden prefectuur Chengdu is op verscheidene plaatsen hondsdolheid uitgebroken. In China zijn honden op het platteland vrijwel altijd zwerfhonden en er is dus nauwelijks controle op de gezondheid van deze dieren.

Yushu en Chengdu

In de grensgebieden van Yushu en Chengdu zwerven de honden meestal in roedels rond. Daar er al een menselijk slachtoffer is gevallen in Chengdu, neemt men dit gevaar voor de volksgezondheid zeer serieus. Mensen op het platteland blijven 's avonds vaker binnen, omdat roedels over het algemeen brutaler worden in het donker.

 

In de Yushu prefectuur is ook de overheid nu zeer alert. Behalve de stad Yushu ligt ook Dönda in het grensgebied.

 

Controle bestedingen 2014 - Update 18-12-2014

Gesar Fund - Han de Wit    Gesar Fund - Nyima Kunga

Toch een Controle Bestedingen dit jaar!

 

Normaal gesproken gaat bestuurslid Nyima Kunga in de zomer naar Zuidoost China. Dit jaar echter kon hij wegens administratieve redenen geen visum krijgen. Meteen daarna is de aanvraagprocedure opnieuw in gang gezet en het resultaat is dat Nyima volgende week al naar Kham zal vertrekken.

 

En niet alleen dat, ook bestuurslid en Shambhala leraar Acharya Han de Wit zal hem vergezellen, samen met zijn vrouw Ineke, de oprichter van het Gesar Fund. Han zal aldaar ook een Shambhala lung geven: the Windhorse of Authentic Presence.

 

Daar het nu winter is, en temperaturen tot minus 20 graden Celsius kunnen dalen, zullen Ineke en Han niet verder reizen dan (de miljoenenstad) Xining, waar de familie van Nyima woont. In verband met de hoogte, de lage temperaturen en de vele sneeuw is het voor hen niet verstandig verder te reizen.

 

Nyima zal wel nog proberen Dönda te bereiken.  Maar daar er verscheidene bergpassen op 4800 meter hoogte moeten worden overgestoken onder zeer extreme omstandigheden is het allerminst zeker of dat gaat lukken.

 

In Xining zal worden gesproken met de lokale Gesar vrijwilligers en zal de status van de Gesar Fund projecten worden geëvalueerd. Ook zal er contact worden gezocht met representanten van de Könchok foundation waaraan het Gesar Fund jaarlijks een substantieel bedrag doneert voor onderwijs projecten.

 

We hopen aan het einde van deze controle bestedingen actie een goed gefundeerd idee te hebben over hoe de zaken staan binnen de diverse projecten en op basis daarvan beslissingen te kunnen nemen aangaande financiële ondersteuning voor het komend jaar.

 

Tot slot vermelden we - zoals we dat ook op onze website pagina Controle Bestedingen duidelijk hebben vermeld - dat alleen de reis van Nyima door het Gesar Fund wordt betaald. Overige bestuursleden reizen altijd geheel voor eigen kosten.

 

 

 

 

Gesar Fund Projecten

Controle bestedingen

 

Hieronder vindt de links naar de Controle Bestedingen van afgelopen jaren. Elke reeks bestaat uit een zestal berichten rechtstreeks ontvangen uit Kham.

 

   *     Controle bestedingen 2016

   *     Controle bestedingen 2015

   *     Controle bestedingen 2014

   *     Controle bestedingen 2013

   *     Controle bestedingen 2012

   *     Controle bestedingen 2011