TOELICHTING OP DE BALANS EN DE DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

De Stichting Gesar Fund is opgericht bij akte d.d. 27 februari 2004.


De Stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van het levenspeil van de Tibetaanse bevolking in China door:

1. Fundraising
2. Het oprichten en ondersteunen van poliklinieken en medische observatie-posten;
3. Het opleiden van lokale artsen;
4. Het verstrekken van medicijnen;
5. Het geven van medische voorlichting aan de Tibetaanse bevolking;
6. Het sturen van artsen en andere medisch geschoold personeel naar de klinieken;
7. En voorts al datgene te verrichten wat aan het doel bevorderlijk kan zijn.


Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

a. Hetgeen door schenking, subsidie, erfstelling, legaat dan wel van begunstigers of uit anderen hoofde wordt verkregen;

b. De opbrengst van beleggingen;

c. Alle overige baten en inkomsten