Jaarrekeningen

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

De Stichting Gesar Fund is opgericht bij akte d.d. 27 februari 2004.

De Stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van het levenspeil van de Tibetaanse bevolking in China door:

1. Fundraising
2. Het oprichten en ondersteunen van poliklinieken en medische observatie-posten;
3. Het opleiden van lokale artsen;
4. Het verstrekken van medicijnen;
5. Het geven van medische voorlichting aan de Tibetaanse bevolking;
6. Het sturen van artsen en andere medisch geschoold personeel naar de klinieken;
7. En voorts al datgene te verrichten wat aan het doel bevorderlijk kan zijn.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

a. Hetgeen door schenking, subsidie, erfstelling, legaat dan wel van begunstigers of uit anderen hoofde wordt verkregen;

b. De opbrengst van beleggingen;

c. Alle overige baten en inkomsten