OVer ons

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: Het bevorderen van het levenspeil van de Tibetaanse bevolking in China.

Acties
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
1.  Fundraising
2. Het oprichten en ondersteunen van poliklinieken en medische observatie-posten;
3. Het opleiden van lokale artsen;
4. Het verstrekken van medicijnen;
5. Het geven van medische voorlichting aan de Tibetaanse bevolking;
6. Het sturen van artsen en andere medisch geschoold personeel naar de klinieken;
7. En voorts al datgene te verrichten wat aan het doel bevorderlijk kan zijn.

Vermogen
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
1. Hetgeen door schenking, subsidie, erfstelling, legaat dan wel van begunstigers of uit anderen hoofde wordt verkregen;
2. De opbrengst van beleggingen;
3.Alle overige baten en inkomsten. 

Statutenwijziging
Bij notariële akte d.d. 11 november 2008 is de naam Stichting Surmang Foundation Europe gewijzigd in Stichting Gesar Fund.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De belastingdienst heeft Stichting Gesar Fund aangemerkt als ANBI per 1 januari 2008. Op de “Alfabetische lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)”, gepubliceerd op de website van de belastingdienst staat deze ANBI-status vermeld.

Jaaroverzichten
Wilt u lezen aan welke projecten het Gesar Fund de afgelopen jaren de ontvangen donaties heeft besteed, kijk dan op Gesar Fund Jaaroverzichten.  

Controle Bestedingen
Het Gesar Fund bestuur is van mening dat onze donateurs niet alleen recht hebben op inzage van de jaarrekeningen, maar ook dat er eenduidige jaarlijkse overzichten dienen te zijn waarin wordt verantwoord waaraan de donaties worden uitgegeven.

Oprichtingsdatum

De Stichting Gesar Fund is opgericht bij akte d.d. 27 februari 2004.

Historie
De verbetering van het levenspeil van de Tibetaanse bevolking. Daarvoor richtte Ineke de Wit  in 2006 de Stichting Surmang Europe op. Surmang is een regio in Kham, waar de kloosters van Trungpa Rinpoche stonden. Via de door haar opgerichte stichting zamelde zij succesvol geld in voor betere gezondheidszorg in de streek.

 

Ineke de Wit, de oprichtster (in memoriam)

In de loop der jaren kreeg de stichting gemakkelijk toegang tot een grote gebied: de hele regio van Kham en de regio van Golok. Tevens kwam er meer zicht op andere noden dan alleen de gezondheidszorg. De fondsenwerving werd daartoe uitgebreid ten behoeve van (basis)onderwijs. Om te onderstrepen het werkterrein was verbreed, is in de geest van de Boeddhistische Shambhala-traditie een andere naam gekozen. Sinds 1 december 2008 heet Stichting Surmang Europe Stichting Gesar Fund cq. de Gesar Fund Foundation.

Gesar van Ling
Het Gesar Fund is vernoemd naar Gesar van Ling, een legendarische Tibetaanse koning waarover in de hele Tibetaanse wereld, ook vandaag nog, verhalen worden doorverteld. Hij wordt gezien als een wedergeboorte van de Avalokitesvara, de bodhisattva van compassie en van Padmasambhava. Onbevreesd bevrijdde hij de mensen in Tibet, die gebukt gingen onder de terreur van agressie, hebzucht en angst, en schiep aldoende een ‘verlichte’ samenleving. Onder zijn bewind heerste welvaart en welzijn. Wijsheid en humaniteit bloeiden als nooit tevoren. Het Gesar Fund laat zich door Gesar van Ling’s daadkrachtige compassie en Shambhala-visie inspireren.