Over Stichting Gesar Fund

Beleidsplan Stichting Gesarfund 2021-2022

Doelstelling
Het bevorderen van het levenspeil van de Tibetaanse bevolking in China door:

1. Fundraising
2. Het oprichten en ondersteunen van poliklinieken en medische observatie-posten;
3. Het opleiden van lokale artsen;
4. Het verstrekken van medicijnen;
5. Het geven van medische voorlichting aan de Tibetaanse bevolking;
6. Het sturen van artsen en andere medisch geschoold personeel naar de klinieken;
7. En voorts al datgene te verrichten wat aan het doel bevorderlijk kan zijn.

De wijze van verwerving van inkomsten
De stichting verwerft de inkomsten uit diverse bronnen. Allereerst zijn er trouwe donateurs uit de Sangha (gemeenschap) van Shambhala Nederland. Maandelijks doneren zij een bijdrage aan de stichting. Twee grote, internationaal werkende stichtingen dragen eveneens op jaarlijkse basis bij aan de kas van de stichting. Daarnaast zijn er eenmalige bijdragen van mensen, die bekend zijn met de doelstellingen van de stichting. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
De inkomsten en uitgaven van de stichting hebben een bescheiden omvang. De stichting heeft een Rekening Courant bij de ING bank en een spaarrekening. Uitgaven van de stichting zijn afhankelijk van de geworven inkomsten. Het streven is om jaarlijks tenminste 75% van de inkomsten uit te geven aan projecten. Er zijn geen langlopende verplichtingen: het lokale management begrijpt dat er niet meer kan worden uitgegeven dan er binnenkomt. Uitgaven worden pas gedaan na toestemming in de bestuursvergadering van onze stichting, uiteraard op voorspraak van het lokale project management. Via de Nederlandse projectmanager wordt vervolgens verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen.

Bestuur en programma management
De stichting biedt vanuit Nederland ondersteuning aan het lokale project management. Dit management bestaat uit vrijwilligers, die in overleg met de bevolking en betrokken bestuurders activiteiten ontplooien voor het behalen van de doelstellingen van de stichting. De vrijwilligers ontvangen geen (geldelijke) beloning voor hun werkzaamheden.Het bestuur van de stichting in Nederland ondersteunt door het inbrengen van (1) bestuurservaring en inhoudelijke adviezen aan het lokale management en (2) door het aantrekken van donateurs in Nederland. Ook de bestuursleden in Nederland verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger en zien af van iedere vorm van (geldelijke) beloning. Op deze wijze kunnen de fondsen voor het volle bedrag ten goede komen aan de lokale bevolking van de genoemde regio.
Het bestuur in Nederland vergadert tenminste zes maal per jaar. Tijdens de vergaderingen wordt de financiële huishouding besproken, komt fondsenwerving aan de orde en brengt de Nederlandse projectmanager (afkomstig uit de regio) verslag uit van de voortgang van de diverse projecten.

Jaarrekeningen
Jaarlijks wordt (om niet) door een betrokken accountant een jaarrekening opgesteld, die wordt gepubliceerd op de website: www.gesarfund.nl/jaarekeninge

Jaarverslagen
Wilt u lezen aan welke projecten het Gesar Fund de afgelopen jaren de ontvangen donaties heeft besteed, kijk dan op Gesar Fund Jaarverslagen

Bestuur

WIE IS GESAR?

Het Gesar Fund is vernoemd naar Gesar van Ling, een legendarische Tibetaanse koning waarover in de hele Tibetaanse wereld, ook vandaag nog, verhalen worden doorverteld. Hij wordt gezien als een wedergeboorte van de Avalokitesvara, de bodhisattva van compassie en van Padmasambhava. Onbevreesd bevrijdde hij de mensen in Tibet, die gebukt gingen onder de terreur van agressie, hebzucht en angst, en schiep aldoende een ‘verlichte’ samenleving. Onder zijn bewind heerste welvaart en welzijn. Wijsheid en humaniteit bloeiden als nooit tevoren. Het Gesar Fund laat zich door Gesar van Ling’s daadkrachtige compassie en Shambhala-visie inspireren.

Gesar van Ling